Empreses i autònoms

Tornar

Qui pot sol·licitar la moratòria de la renda arrendatària?

Poden sol·licitar la moratòria prevista en el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, els titulars de contractes de lloguer per a ús diferent d’habitatge, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans o d’indústria, que compleixin els requisits que es detallen a continuació.

 

Segons el que estableix la normativa esmentada, els requisits que cal complir per accedir a la moratòria de la renda arrendatària són els següents:

 

1. En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom: 

 

a) Estar afiliat i en situació d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar o, si escau, en una de les mutualitats substitutòries del RETA. 

 

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara de l’esmentat reial decret. 

 

c) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, caldrà acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al mes en què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 % respecte de la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany aquest mes referit a l’any anterior. 

 

 

2. En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per una pime: 

 

a) Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 

 

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara de l’esmentat reial decret. 

 

c) En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, caldrà acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al mes en què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 % respecte de la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany aquest mes referit a l’any anterior.

Quan es pot sol·licitar?

Els titulars de contractes de lloguer per a un ús diferent d’habitatge que considerin que compleixen els requisits podran sol·licitar la moratòria de la renda arrendatària a la seva entitat arrendadora en un termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Decret llei 15/2020, que va tenir lloc el dia 22 d’abril de 2020

 

Ja pots enviar la teva sol·licitud a través del nostre lloc web, a fi d’evitar desplaçaments. Caldrà presentar tota la documentació necessària per a l’estudi.

Quina documentació cal presentar a l’hora de sol·licitar la moratòria?

En el moment de presentar la sol·licitud és necessari aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats a dalt. En aquest sentit

 

a) La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en què, segons la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 % respecte de la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat. 

 

b) La suspensió d’activitat s’acreditarà mitjançat un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat feta per l’interessat.

Quan es pot obtenir la moratòria de la renda arrendatària?

Un cop presentada la documentació corresponent, si es reuneixen els requisits expressats a dalt, l’entitat arrendadora aplicarà de manera automàtica la moratòria, que afectarà tant el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues com les mensualitats següents, prorrogables una a una, si el termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19, sense que en cap cas es puguin superar els quatre mesos

 

Aquesta renda s’aplaçarà, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la mensualitat següent de la renda arrendatària mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en què se superi la situació esmentada anteriorment o a partir de la finalització del termini de quatre mesos abans esmentats, i sempre mentre duri la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues relacionades.

Responsabilitat del sol·licitant

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits establerts seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació de aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d’una altra ordre a què aquesta conducta pugui donar lloc.

On es pot obtenir la documentació requerida en el Reial decret

Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi:

Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

 

Certificat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms:

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 

Certificat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar:

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 

Certificat d’alta en mutualitats substitutòries del RETA:

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.