Tornar

Quin termini tinc per rescatar el meu pla per aquest supòsit?

Durant un termini de sis mesos a partir del 14 de març (el moment d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma), els partícips dels plans de pensions o PPA podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en uns supòsits determinats. El Govern podrà ampliar aquest termini si les condicions econòmiques així ho requereixen. La gestora haurà d’efectuar el reembossament dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip o assegurat presenti la documentació acreditativa corresponent.

En quin supòsits puc rescatar el meu pla?

a) Si et trobes en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

 b) Si ets empresari titular d’establiments l’obertura al públic dels quals s’hagi suspès com a conseqüència del que estableix l’article 10 del Reial decret 463/2020.

 

 c) Si ets un treballador autònom que prèviament estaves integrat en un règim de la Seguretat Social i has cessat la teva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Quin import màxim puc rescatar?

L’import dels drets consolidats disponible serà diferent en cadascun dels 3 supòsits següents:

 

a) ERTO derivat del COVID-19:

 

El partícip no podrà rebre un import superior a la menor d’aquestes 2 quantitats:

 • Els salaris nets que el partícip o assegurat hagi deixat de percebre mentre es mantingui l’ERTO, amb un període màxim de còmput que no podrà ser superior al període de vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.
 • El resultat de prorratejar en 12 pagues l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual vigent en l’exercici 2020 multiplicat per 3 (1.613,52 € mensuals) en la proporció que correspongui al període de durada de l’ERTO. El període de temps màxim que s’ha de computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional(1).

 

b) Empresari amb establiment tancat:

 

El partícip no podrà rebre un import superior a la menor d’aquestes 2 quantitats:

 • Els ingressos nets estimats que el partícip o assegurat hagi deixat de percebre a causa de la suspensió de l’obertura al públic de l’establiment de què és titular, amb un període màxim de còmput igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.
 • El resultat de prorratejar en 12 pagues l’IPREM anual vigent en l’exercici 2020 multiplicat per 3 (1.613,52 € mensuals) en la proporció que correspongui al període de suspensió de l’obertura al públic. El període de temps màxim que s’ha de computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.

 

En cas que el partícip o assegurat hagi percebut el seu pla de pensions per aquest nou supòsit excepcional de liquiditat i es decretés una nova pròrroga de l’estat d’alarma, el partícip o assegurat podrà sol·licitar de nou el cobrament del seu pla de pensions, PPA o PPSE per aquest motiu, aplicant el límit anterior a la nova data de l’estat d’alarma. 

 

 

c) Autònom amb cessament d’activitat:

 

El partícip no podrà rebre un import superior a la menor d’aquestes 2 quantitats:

 • Els ingressos nets estimats que hagi deixat de percebre a causa de la situació de cessament d’activitat durant un període màxim de còmput igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.
 • El resultat de prorratejar en 12 pagues l’IPREM anual vigent en l’exercici 2020 multiplicat per 3 (1.613,52 € mensuals) en la proporció que correspongui al període de cessament de l'activitat. El període de temps màxim que s’ha de computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.

 

En cas que el partícip o assegurat hagi percebut el seu pla de pensions per aquest nou supòsit excepcional de liquiditat i es decretés una nova pròrroga de l’estat d’alarma, el partícip o assegurat podrà sol·licitar de nou el cobrament del seu pla de pensions, PPA o PPSE per aquest motiu, aplicant el límit anterior a la nova data de l’estat d’alarma.  

 

(1) En data 23 d’abril de 2020, la durada de l’estat d’alarma és de 56 dies (del 14 de març de 2020 al 9 de maig de 2020), per la qual cosa el període de temps màxim per al còmput serà de 86 dies.

Quina documentació he d’aportar?

Els imports anteriors hauran de ser acreditats pels partícips o assegurats dels plans i PPA que sol·liciten el rescat dels seus drets consolidats segons cadascun dels supòsits anteriors. Així, a més de la documentació genèrica per al rescat (sol·licitud de cobrament, model 145 i fotocòpia del DNI), també necessitarem:

 

a) ERTO derivat del COVID-19:

 

1. Document que acrediti estar afectat per un ERTO derivat del COVID-19 i la durada de l’ERTO. En aquest sentit, serà suficient que el partícip aporti un certificat de l’empresa en què s’acrediti el següent:

 • Que el treballador s’ha vist afectat per un ERTO derivat de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com les condicions o termes en què l’ERTO s’aplica al treballador:

-  Suspensió temporal de l’ocupació o reducció de la jornada laboral (especificant el percentatge de reducció).

 • Última nòmina

 

Aquest nou supòsit excepcional de liquiditat de plans de pensions té una durada de 6 mesos que es comptaran a partir de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020). L’import que es rescati estarà subjecte a l’IRPF del partícip o prenedor com a rendiments del treball.

 

 

b) Empresari amb establiment tancat:

 

1.  Declaració jurada que és empresari, titular d’un establiment obert al públic l’obertura del qual s’ha vist suspesa com a conseqüència del que estableix l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

2. Última declaració fiscal disponible en funció de la forma jurídica. Això és:

 • Impost sobre la renda de las persones físiques: última declaració fiscal disponible:

-  Anual: model 100. Base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505); i

-  Pagament fraccionat: p. ex. model 130. Activitats econòmiques en estimació directa. Rendiment net (casella 03).

 • Impost sobre societats, p. ex. model 200. Resultat del compte de pèrdues i guanys (casella 500).

 

 

3.  Autoliquidacions de l’impost sobre el valor afegit corresponents a l’últim trimestre (si escau).

 

 

 4. Declaració responsable, per part de l’empresari, amb indicació dels ingressos estimats deixats de percebre fins al 9 de maig del 2020, inclòs, que és la data en què finalitza l’estat d’alarma..

 

 

c) Autònom amb cessament d’activitat: 

 

1.   Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

 

2.  Última declaració fiscal disponible. Impost sobre la renda de las persones físiques:

 • Anual: model 100. Base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505); i
 • Pagament fraccionat: p. ex. model 130. Activitats econòmiques en estimació directa. Rendiment net (casella 03).

 

3.  Autoliquidacions de l’impost sobre el valor afegit corresponents a l’últim trimestre (si escau).

 

4.  Declaració responsable, per part de l’empresari, del cessament d'activitat, amb indicació dels ingressos nets estimats deixats de percebre fins al 9 de maig del 2020, inclòs, que és la data en què finalitza l’estat d’alarma.

Altres preguntes

Si la situació d’alarma continua, podria sol·licitar un segon rescat?

Sí. En cas de pròrroga de l’estat d’alarma, el partícip o assegurat podrà sol·licitar de nou el cobrament del seu pla de pensions per aquest motiu, amb el límit dels ingressos deixats de percebre fins a la nova data de declaració de l’estat d’alarma.

 

Quines conseqüències fiscals té el rescat?

L’import que es rescati estarà subjecte a l’IRPF del partícip com a rendiments del treball, igual que qualsevol altra contingència o supòsit excepcional de liquiditat contemplats en la legislació vigent. Per tant, atesa l’excepcionalitat i periodicitat de la norma, es recomana analitzar la conveniència d’aquest cobrament i l’impacte fiscal que pot tenir.de la norma es conveniente analizar  la conveniencia de dicho cobro y su impacto fiscal.

Com puc sol·licitar el rescat del meu pla?

Pots remetre la documentació directament a la nostra gestora Unicorp Vida, a l’adreça de correu electrònic atencioncliente@unicorpvida.com.

 

Per obtenir més informació pots trucar o enviar un correu electrònic al teu gestor o a l’oficina operativa més propera. Pots consultar quina és a la nostra llista d’oficines obertes.

 

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.