Tornar

Qui pot sol·licitar la moratòria o reducció de la renda arrendatària?

Poden sol·licitar la moratòria prevista en el Reial decreto llei 11/2020, de 31 de març, els titulars de contractes de lloguer de l’habitatge habitual, subscrits a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, vigents en data 31 de març de 2020, que, com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

Segons el que estableix la normativa esmentada, els requisits de vulnerabilitat econòmica que cal complir per accedir a la moratòria o la reducció de la renda arrendatària són els següents:

 

a) Situació de la persona arrendatària: Que passi a estar en situació de desocupació o d’expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) o que hagi hagut de reduir la jornada per motius de cura, en cas de ser empresari, o per altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, per la qual cosa no arribi al total d’ingressos dels membres de la unitat familiar1 assolit el mes anterior a la sol·licitud:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (en endavant, IPREM2).

ii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. En el cas d’unitat familiar monoparental, l’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per portar a terme una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

v. En cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatària sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb una malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual —amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %— o bé una persona amb discapacitat física o sensorial —amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %—, així com en casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per fer una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà cinc vegades l’IPREM.

 

b) Renda arrendatària, despeses i subministraments: Que la renda arrendatària, més les despeses i els subministraments bàsics (cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció i aigua corrent; dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i de les contribucions a la comunitat de propietaris, tots de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari), sigui superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

No obstant això, no es donarà el supòsit de vulnerabilitat econòmica quan la persona arrendatària o qualsevol de les que formen la unitat familiar que viu a l’habitatge siguin propietàries o usufructuàries d’algun habitatge a Espanya, amb l’excepció dels casos en què:

 

- el dret de propietat o usdefruit que ostentin, recaigui únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament; o bé,

- encara que siguin titulars d’un habitatge, se n’acrediti la no disponibilitat per causa de separació o divorci o per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o bé quan l’habitatge sigui inaccessible per causa de la discapacitat del titular o d’alguna de les persones que formen la unitat de convivència.

Quan es pot sol·licitar?

Els titulars de contractes de lloguer de l’habitatge habitual que considerin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 podran sol·licitar la moratòria o la reducció de la renda arrendatària a la seva entitat arrendadora en un termini establert fins al 30 de setembre de 2020.

 

Ja pots enviar la teva sol·licitud de moratòria del lloguer de l’habitatge habitual a través del nostre lloc web, a fi d’evitar desplaçaments. Caldrà presentar tota la documentació necessària per a l’estudi.

Quina documentació cal presentar a l’hora de sol·licitar la moratòria?

En el moment de presentar la sol·licitud és imprescindible aportar la documentació següent:

 

a) Situació legal de desocupació: Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

 

b) Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat feta per l’interessat.

 

c) Persones que viuen a l’habitatge habitual:

i. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

ii. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

 

d) Titularitat dels béns: Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

 

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits indicats a dalt.

 

A més, si es presenta la sol·licitud en nom i representació d’un tercer, cal adjuntar també el document que acrediti que té concedides les facultats suficients per presentar aquesta sol·licitud en nom del tercer en qüestió.

 

Si el sol·licitant de la moratòria no pot aportar algun dels documents indicats a les lletres de la a) a la d), ambdues incloses, en la declaració responsable indicada a la lletra e) haurà d’incloure la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen fer aquesta aportació. En aquest cas, estarà obligat a aportar la documentació que no hagi facilitat en el termini d’un (1) mes a partir de la finalització de l’estat d’alarma i de les pròrrogues corresponents.

 

Quan es pot obtenir la moratòria o reducció de la renda arrendatària?

Un cop presentada la documentació corresponent, si es reuneixen els requisits indicats anteriorment, l’entitat arrendatària disposarà d’un termini de set dies laborables per comunicar a l’arrendatari l’opció que tria aplicar d’entre les dues alternatives següents:

 

a) Una reducció del 50 % de la renda arrendatària durant el temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquest termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada pel COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos; o bé,

 

b) Una moratòria en el pagament de la renda arrendatària que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquest termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada pel COVID-19, sense que en cap cas es puguin superar els quatre mesos. Aquesta renda s’aplaçarà, a partir de la propera mensualitat de renda arrendatària, mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys, que es comptaran a partir del moment en què se superi la situació esmentada anteriorment o bé a partir de la finalització del termini de quatre mesos abans esmentat, i sempre mentre duri la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues relacionades. La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització, i les quantitats aplaçades es retornaran a la persona arrendadora sense interessos.

 

Responsabilitat del sol·licitant

La persona o persones que s’hagin beneficiat de les mesures de moratòria o reducció de la renda sense reunir els requisits previstos a la norma seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures, sense perjudici de les responsabilitats d’una altra ordre a què aquesta conducta pugui donar lloc. L’import dels danys, dels perjudicis i de les despeses no serà inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma.

 

També incorrerà en responsabilitat qui, voluntàriament i deliberadament, vulgui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures.

 

On es pot obtenir la documentació requerida en el Reial decret

Certificat de desocupació: 
Seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi:
Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

 

Certificat d’empadronament: 
A l’ajuntament de cada província. En molts ajuntaments es pot sol·licitar per telèfon, per internet o per correu postal.

 

Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar:
Pots sol·licitar-la per correu electrònic al Registre de la Propietat on tinguis inscrit el teu habitatge habitual o, si escau, en qualsevol dels Registres de la ciutat on tinguis la teva residència habitual. Has d’acompanyar la sol·licitud d’una fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s’ha d’expedir la informació o, si és el cas, de tots els membres de la unitat familiar.
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad/

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.