Tornar

Què és la Moratòria Sectorial?

És un servei per facilitar el pagament de quotes de préstecs o crèdits a clients que tinguin dificultats temporals pel deteriorament de la seva situació econòmica com a conseqüència del COVID-19.

 

 

S’aplica en els casos següents:

 

 

a) Persones que, tot i haver patit una reducció dels ingressos i de la capacitat de pagament per causa de la crisi sanitària del COVID-19, no compleixin els requisits per acollir-se a la Moratòria Legal.

 

 

b) Persones que, tot i complir els requisits assenyalats en la Moratòria Legal (incloses les que se n’estiguin beneficiant), estiguin interessades, a més, en l’aplicació de la Moratòria Sectorial una cop que venci el termini de la Moratòria Legal (a continuació d’aquesta). En aquest cas, caldrà sol·licitar les dues moratòries o, si ja s’ha sol·licitat la Moratòria Legal, indicar-ho en la sol·licitud de Moratòria Sectorial.

 

IMPORTANT: si el sol·licitant compleix els requisits per acollir-se a la Moratòria Legal, no serà procedent l’aplicació de la Moratòria Sectorial, tret que, segons s’indica a l’apartat b) anterior, se sol·liciti de manera addicional a la Moratòria Legal, per tant, per aplicar-la un cop hagi vençut el termini d’aquesta última.

En què consisteix la Moratòria Sectorial?

Consisteix en l’ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec o crèdit durant el termini de la moratòria, durant el qual el client abonarà la part dels interessos.

 

Els terminis de l’ajornament segons la Moratòria Sectorial són els següents:

 • Préstecs i crèdits hipotecaris: fins a 12 mesos.*
 • Préstecs i crèdits no hipotecaris: fins a 6 mesos.*

 

(*) En cas que el client s’hagi beneficiat de la Moratòria Legal (que actualment té una durada de 3 mesos), la suma de les dues moratòries no podrà superar el termini de 12 mesos en els préstecs o crèdits hipotecaris i de 6 mesos en els préstecs o crèdits no hipotecaris.

Qui pot sol·licitar la Moratòria Sectorial?

Podran sol·licitar-la els clients persones físiques (treballadors per compte propi o d’altri) que no tinguin operacions amb incompliments de més de dos rebuts o quotes mensuals en data 14 de març de 2020, que és la data de declaració de l’estat d’alarma a Espanya, i que arran de la crisi generada pel COVID-19 s’hagin vist afectats econòmicament per haver passat a situació de desocupació o per un expedient de regulació temporal d’ocupació, o bé que s’hagin hagut d’enfrontar a un cessament, a la reducció de l’activitat econòmica o a altres circumstàncies equivalents.

A quins productes afecta la Moratòria Sectorial?

Els contractes que es poden beneficiar són els següents (formalitzats abans del 6 de abril de 2020):

 • Els préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
 • Els préstecs o crèdits personals

Quan es pot sol·licitar la Moratòria Sectorial?

Podràs sol·licitar-la fins al 29 de setembre de 2020.

 

Ja pots enviar tant la teva sol·licitud de Moratòria Sectorial de préstecs personals com la teva sol·licitud de Moratòria Sectorial de deute hipotecari a través del nostre lloc web, a fi d’evitar els desplaçaments. Caldrà presentar tota la documentació necessària per a l’estudi.

Quina documentació cal presentar a l’hora de sol·licitar la Moratòria Sectorial?

 

En general, amb la sol·licitud caldrà aportar la documentació següent:

 • Últim IRPF disponible.
 • Declaració responsable en què el sol·licitant declara estar afectat per les crisis del COVID-19 per haver entrat en situació de desocupació, ERTO, cessament o caiguda significativa de l’activitat econòmica, o bé altres circumstàncies equivalents. Si la sol·licitud es fa mitjançant el formulari facilitat per Unicaja Banco, els termes d’aquesta declaració responsable estaran inclosos en la sol·licitud sense que calgui aportar la declaració responsable en un document independent.

 

A més de la documentació necessària amb caràcter general, caldrà aportar també la següent:

 

Si el sol·licitant és un treballador per compte d’altri:

 • Situació legal de desocupació (si així ho manifesta en la declaració responsable): certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figura la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Dues últimes nòmines.

 

Si el sol·licitant és un treballador autònom:

 • Dos darrers pagaments fraccionats de l’IRPF presentats.
 • Dues últimes declaracions d’IVA presentades (pagaments fraccionats model 303).
 • Acreditació de la situació de cessament de l’activitat (si així ho manifesta en la declaració responsable): certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat feta per l’interessat.

 

Així mateix, per emplenar el formulari, i a fi de valorar el compliment dels requisits per poder acollir-se a aquesta mesura, serà necessari que l’interessat faciliti informació bàsica sobre la seva situació econòmica (entre d’altres, ingressos, detall de l’endeutament, pagaments per arrendament, despeses de l’habitatge) perquè puguem confirmar que s’ha vist afectat per la crisi generada pel COVID-19.

On es pot obtenir la documentació requerida en el Reial decret?

Certificat de desocupació: 
Seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi:
Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Quan es pot obtenir la Moratòria Sectorial?

Un cop presentada la sol·licitud i tota la documentació corresponent, Unicaja Banco disposarà d’un termini de trenta dies naturals per donar una resposta.

Com se’m comunicarà la resolució de la sol·licitud?

Un cop finalitzada l’anàlisi del teu cas, t’enviarem una comunicació en què te’n notificarem la resolució:

 • Si la teva sol·licitud de Moratòria Sectorial és favorable, rebràs una comunicació en què s’indicarà que ha estat acceptada i la informació necessària per a la formalització corresponent.
 • Si la teva sol·licitud de Moratòria Sectorial no és favorable, se’t notificarà que ha estat denegada i te n’explicarem els motius.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.