1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, essent 1/6 l'indicatiu de menor risc i 6/6 el de major risc.

Unicaja Banco, S.A. està adherida al fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit, creat pel Reial decret llei 16/2011, del 14 d'octubre, la cobertura del qual té un import màxim de 100.000€ (o, en els casos de dipòsits no nominats en euros, el seu equivalent en la divisa de què es tracti) per dipositant i entitat de crèdit.

Indicador relatiu al compte.

Compte de pagament bàsic

Pots realitzar les operacions més comunes si compleixes requisits per contractar-la

Compte per a persones físiques, d’ús particular(1)

Només podran ser titulars d’aquest compte les persones físiques residents legalment a la Unió Europea, així com persones sol·licitants d’asil o persones sense permís de residència però a les quals no es pot expulsar per raons jurídiques o de fet i que no disposin d’un compte de pagament a Espanya.

Un compte bàsic per a operacions comunes

Permet realitzar les operacions següents: obertura, utilització i tancament de compte, ingressos, transferències (incloses ordres permanents), domiciliar rebuts, retirar efectiu en sucursal o en caixers automàtics a la UE i realitzar pagaments amb targetes de dèbit o prepagament, inclosos pagaments en línia.

cuenta_pago_basica_02Requisits per a la contractació

No pots ser titular a Espanya d’un compte de pagament en un proveïdor de serveis de pagament que et permeti fer ús dels serveis admesos que es relacionen més endavant i només poden contractar-lo(1) aquelles persones físiques consumidors amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió:

 • Residents legalment a la Unió Europea.
 • Sol·licitants d’asil.
 • O persones sense permís de residència, però a qui no és possible expulsar per raons jurídiques o de fet.

 

Per contractar un compte de pagaments bàsic no hi ha obligació d’adquirir un altre producte o servei excepte el servei de banca electrònica, fins i tot la targeta de dèbit o prepagament.

Serveis del compte

Els titulars únicament poden realitzar els serveis i operacions de pagament següents:

 • Obertura, utilització i tancament de compte.
 • Ingressos al compte.
 • Retirada d’efectiu en sucursal o en caixers automàtics a la UE.
 • Transferències UE, incloses les ordres permanents.
 • La domiciliació de rebuts o deutes domiciliats.
 • Operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit o prepagament, incloent-hi pagaments en línia.
 • El client no rebrà talonari de xecs ni de pagarés i el compte no permet la generació de descoberts en compte ni qualsevol disposició que causi un saldo deutor.

Procés de contractació

La documentació que cal presentar per obrir un compte de pagaments bàsic és la següent:

 1. Client amb residència legal a la UE inclosos aquells sense domicili fix: Han d’aportar el document d’identificació (DNI, passaport o targeta de residència).
 2. Sol·licitant d’asil: Han d’aportar la targeta de sol·licitant d’asil.
 3. Clients que no tinguin un permís de residència però a qui és impossible expulsar per raons jurídiques o de fet: A més del passaport, el client ha d’aportar un document que acrediti aquesta situació.

 

Per poder obrir el Compte de Pagament Bàsic, pots anar a qualsevol de les nostres oficines d’Unicaja, on estarem encantats d’atendre’t.

 

Si ho prefereixes, també pots sol·licitar el Compte de Pagament Bàsic emplenant el formulari de contractació i indicant en quina oficina prefereixes tramitar-lo. En breu ens posarem en contacte amb tu.

 

Recorda que davant de qualsevol dubte o consulta, pots trucar-nos al nostre servei d’atenció al client: +34 952 07 62 63.

Remuneració i comissions

Compte no remunerat, tipus d’interès nominal anual creditor 0,00%(2)

 

Comissió de manteniment del compte: 36 €/any (3 euros mensuals).


La liquidació del compte es realitza amb periodicitat mensual.


El client pot realitzar fins a cent vint (120) operacions de pagament anuals en euros dins de la Unió Europea consistents en deutes domiciliats i transferències, incloent-hi les realitzades per ordres permanents, a les oficines d’Unicaja i, amb la formalització prèvia del corresponent contracte de serveis de banca a distància, mitjançant aquests últims, així com un nombre il·limitat d’operacions relatives a la resta de serveis vinculats al Compte de Pagaments Bàsic, sense que se li carreguin comissions per raó d’aquestes operacions de pagament diferents de la comissió de manteniment anteriorment esmentada.

 

A cadascuna de les operacions de pagament consistents en deutes domiciliats i transferències, incloent-hi les realitzades per ordres permanents que excedeixin del límit assenyalat en el paràgraf anterior, se li aplica, com a màxim, les comissions o despeses mitjanes que apliqui l’entitat per a cada operació.


Respecte a la retirada d’efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics, l’entitat pot repercutir al client les comissions o despeses que hagi de satisfer a una tercera entitat com a conseqüència del que preveu la disposició addicional segona del Reial decret-llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

Règim especial per a persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió financera

Règim gratuït de Comptes Bàsics de Pagament en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera.

 

Unicaja no podrà exigir la comissió de manteniment del compte quan tots els titulars del Compte Bàsic de Pagament es trobin en situació especial de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera, ho acreditin degudament i així ho hagi reconegut Unicaja de conformitat amb el que estableix el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes bàsics de pagaments en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera. Aquest règim gratuït estarà subjecte a revisions periòdiques de conformitat amb l’esmentada normativa.

 

En aquest sentit, tots els titulars hauran de complir, durant tot el temps que vulguin beneficiar-se del règim, els requisits següents:

 

a) Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no poden superar els llindars següents:

 

1.º Tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment de fer la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.

2.º Tres vegades i mitja l’indicador esmentat quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d’unitat familiar amb menys de quatre membres.

3.º Quatre vegades l’indicador esmentat quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent.

4.º Quatre vegades l’indicador esmentat quan es tracti d’unitats familiars que tinguin al seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut oficialment per resolució expedida per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l'òrgan competent de les comunitats autònomes.

 

b) No concorri cap titularitat, directa o indirecta, ni cap dret real sobre béns immobles, exclòs l’habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar.

 

c) Sigui víctima de tràfic o explotació sexual, i en aquest cas quedarà exempta de complir els requisits dels apartats a) i b)

 

* Per determinar el concepte de les diverses modalitats d’unitat familiar, cal atenir-se al que estableix l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de las persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, si bé, als efectes del que estableix l’esmentat Reial decret 164/2019, tenen la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles.

 

Documentació necessària

 

És necessari aportar la informació següent de totes les persones que formen la unitat familiar:

 

a) Nombre de persones que formen la unitat familiar. Per acreditar-lo, caldrà aportar el llibre de família o un document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.

b) Percepció dels ingressos per part dels membres de la unitat familiar. Per acreditar-los, cadascun dels membres haurà d’aportar algun dels documents següents:

 

1.º Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l’impost de patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en relació amb l’últim exercici tributari.

2.º Últimes tres nòmines percebudes.

3.º Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en què figuri la quantitat mensual percebuda pels conceptes esmentats.

4.º Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals. 

5.º En cas de treballador per compte propi, el certificat expedit per l’òrgan gestor, en què figuri la quantitat mensual percebuda si està percebent la prestació per cessament d’activitat.

 

Quan no es disposi de la documentació anterior, caldrà aportar un informe en què s’indiqui la composició de la unitat familiar o en què es motivi la idoneïtat per accedir a la gratuïtat d’un compte bàsic de pagament, segons cada cas. Aquest informe ha de ser emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament en què estigui empadronat el sol·licitant. En el cas de ser víctima de tràfic o explotació sexual podrà acreditar-se a través del model unificat d'acreditació expedit pels serveis socials o entitat especialitzada en la matèria.

 

El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat s’ha de comunicar al sol·licitant, per escrit i de manera gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data d’aportació completa per part del sol·licitant de la informació assenyalada. Si aquest termini transcorre sense que Unicaja hagi remès la comunicació al sol·licitant, es reconeixerà la gratuïtat.

 

Durada de la condició de gratuïtat

 

La gratuïtat del Compte Bàsic de Pagament es mantindrà durant el període de dos anys, que es comptarà a partir de la data d’efecte del seu reconeixement, tret que l’entitat pugui acreditar que el client ha deixat d’estar dins del col·lectiu de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera. La gratuïtat es prorrogarà períodes de dos anys successius si s’acredita, en els terminis establerts legalment, que es manté la situació d’especial vulnerabilitat o de risc d’exclusió financera. Si després de la sol·licitud d’actualització de la informació no s’ha pogut obtenir del client la informació requerida o es constata la falta de concurrència d’alguna de les circumstàncies requerides, el client perdrà el dret a la gratuïtat del Compte Bàsic de Pagament.

T'ajudem?

Facilita'ns el teu número i ens posarem en contacte amb tu.

Si vols, també posem a la teva disposició altres formes de contacte.

Caixers i oficines
Omple el formulari

PRODUCTES I SERVEIS RELACIONATS

ico_sin_comisiones

Banca Digital

Accedeix als teus comptes i productes d’Unicaja a través de l’ordinador. L’eina perfecta per gestionar el teu dia a dia financer.

ico_banca_movil

Banca Mòbil

Accés immediat als teus comptes i productes d’Unicaja. Consulta i fes operacions bancàries siguis on siguis.

Tornar