icon-casa-color

Paga sempre el mateix

La tranquil·litat de pagar la mateixa quota cada mes.

icon-calendario-color

Fins a 30 anys

Pots tornar-la fins a un màxim de 30 anys. Tingues en compte que la suma de l’edat del titular més gran més el termini de la hipoteca no podrà ser en cap cas superior a 75 anys per al primer habitatge o 70 anys per a la segona residència. El termini màxim per a la segona residència és de 25 anys.

icon-porcentaje-color

Fins a un 80 %

Podràs finançar fins a un 80 % si es tracta del primer habitatge i fins un 70 % en el cas de la segona residència. L’import que es finançarà serà el menor entre el preu de la compra i la taxació.

Amb bonificacions¹

TIN el primer semestre: 2,55 %, després: 2,55 %  
TAE: 3,33 %

Sense comissió d'obertura
Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets al mes

Sense bonificacions²

TIN el primer semestre: 2,55 %, després: 3,55 %  
TAE: 3,64 %

Sense comissió d'obertura
Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets al mes

Joven pareja hace mudanza con Hipoteca Fija Unicaja Banco

Com s’accedeix al tipus de bonificació

Tindràs bonificació en la hipoteca fixa a partir del sèptim mes si contractes productes i serveis d’Unicaja Banco, com ara:  
 
  • Domiciliació de la nòmina a partir de 2.500 euros nets al mes, rebuts o consum en targeta.
  • Assegurança de la llar, de vida o d’incapacitat temporal/desocupació**.
  • Assegurança de salut o de cotxe, o bé qualsevol altra que necessitis**.
  • Aportacions a plans de pensions o fons d’inversió.

Preguntes freqüents sobre la hipoteca fixa d’Unicaja Banco

Fins a quina edat poden concedir-me una hipoteca a tipus fix?

Pots sol·licitar una hipoteca a tipus fix d’Unicaja Banco sempre que la suma del termini de la hipoteca i l’edat del titular més gran no superi els 75 anys per a la primera residència o 70 anys per a la segona residència.

Es poden fer amortitzacions anticipades de la hipoteca a tipus fix d’Unicaja Banco?

Sí, pots fer les amortitzacions parcials anticipades que vulguis des de tan sols 300 €. També pots amortitzar totalment la hipoteca. Si en fer l’amortització es produís una pèrdua financera per a Unicaja Banco, hauràs de pagar una compensació amb els límits màxims següents:

  • Durant els 10 primers anys: límit del 2 % del capital reembossat anticipadament.
  • A partir de l’11è any (inclòs): límit de l’1,5 % del capital reembossat anticipadament.

És obligatori contractar una assegurança de danys bàsica en hipotecar el meu habitatge?

Sí, ja que d’aquesta manera la garantia del préstec hipotecari, que és el de l’immoble, no es veurà afectada per contingències com ara incendis.

Com puc calcular les quotes mensuals que hauria de pagar?

Disposem d’un simulador d’hipoteques* que et permetrà saber quina quota pagaries amb les combinacions d’import i termini que tu triïs. Ves al simulador d’hipoteques

Com puc saber els interessos que pago en cada quota mensual?

Un cop que tinguis contractada la teva hipoteca fixa, podràs consultar a la Banca Digital l’import que pagues tant de capital com d’interès cada mes.

Informació precontractual hipotecas tipus fix

En virtut del que es preveu a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE), la finalitat de la qual és facilitar informació clara i suficient amb caràcter orientatiu sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’Entitat; i

 

- les Condicions Generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la referida Llei 5/2019

 

El contracte es formalitza en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals de contracte de préstec en euros a tipus fix amb garantia hipotecària.

- Condicions generals de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus fix destinat a autoconstrucció.

Condicions generals de contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL indiqueu-nos àmbit territorial, garantia i finalitat  del préstec hipotecari que permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Per a la  comunitat autònoma  d’Andalusia, segons la Llei 3/16, de 9 de juny, publicada en el BOJA de 16 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, Unicaja Banco posa a la vostra disposició, a més del FIPRE, els documents següents:

  • IDEP (Índex de Documentació d’Entrega Preceptiva)
  • DIPREC (Document d’Informació Precontractual Complementària)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Exemple representatiu d’hipoteca de tipus fix

TAE (taxa anual equivalent): cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000,00 euros, amb comissió d’obertura del 0,00 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

HIPOTECA DE TIPUS FIX A 25 ANYS

(1) Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès.
TAE amb bonificació màxima: 3,33 % (3)

Tipus d’interès nominal anual:(T.I.N.): Fix els 6 primers mesos: 2,55 %. Fix posteriorment: 2,55 %. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja Banco en el càlcul de l’exemple.

Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: ‎4‎ de novembre‎ de ‎2022. Quota mensual: 676,85 €. Excepte l’última quota, que és de 675,01 €. Import total degut: 219.545,66 €. Interessos totals: 53.053,16 €. Cost total del préstec hipotecari: 69.545,66 €.

Exemple de productes seleccionats per Unicaja Banco que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE amb bonificació màxima: Nòmina domiciliada a partir de 2.500 euros nets al mes. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 6 mesos anteriors a la data de la primera revisió de les bonificacions i, posteriorment, en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.

El compliment dels requisits es comprovarà a partir del segon semestre del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció (4): 209,99 €. Assegurança de vida (4): 298,00 €. Aportació de l’1,2 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 2.000 euros per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 298,00 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

(2) Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat):
TAE sense bonificació: 3,64 % (3)

Tipus d’interès nominal anual:(T.I.N.): Fix els 6 primers mesos: 2,55 %. Fix posteriorment: 3,55 %.

Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: ‎4‎ de novembre‎ de ‎2022. Quota el primer semestre: 676,85 €. Posterior: 753,76 €. Excepte l’última quota, que és de 754,64 €.
Import total degut: 227.464,92 €. Interessos totals: 75.667,42 €. Cost total del préstec hipotecari: 77.464,92 €.

Despeses anuals a càrrec del client sense complir els requisits: Assegurança de danys (5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 €. Taxació: 298,00 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouen capital i interessos, i presenten un import constant, fins a la revisió del tipus d’interès.
Per al càlcul de les quotes s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants en el qual durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La  fórmula per a calcular l’import de les quotes és la següent:

 

 

Els valors que apareixen en la fórmula tenen aquest significat:
“R”: quota que cal pagar mensualment
“C”:  quantitat nominal del préstec, principal (en el cas de sense complir requisits seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
“n”: nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès es calcularien sobre la part pendent.
“r”: índex del producte (∏)
“s”: índex del sumatori (∑).
“pr”: dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot prendre els valors 28, 29, 30 o 31 depenent del mes).
“i”: tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.
La fórmula aplicable per al càlcul dels interessos d’aquest préstec serà la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és és saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual; i el temps, el nombre de dies naturals depenent del mes calculat (28, 29, 30 o 31).
L’amortització del principal és igual a la quota menys els interessos.

(3) La TAE indicada es va calcular el‎ 4‎ d’octubre‎ de ‎2022, amb els TIN i les despeses indicades, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec. Quotes mensuals de capital i interessos.

A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència. En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 10 primers anys de vigència del contracte de préstec o des del dia que resulta aplicable el tipus fix, s’estableix una compensació a favor del prestador que no podrà excedir l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 2 % del capital reembossat anticipadament. En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec des del final del període assenyalat anteriorment fins al final de la vida del préstec, s’estableix una compensació a favor del prestador que no podrà excedir l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit de l’1,5 % del capital reembossat anticipadament.

(4) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja Banco, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.

(5) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.

La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, SA pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

Informació pràctica hipoteques Fixes

Guia d'accés al préstec hipotecari

Aquí tens la informació que necessites per contractar un préstec dirigit a l'adquisició d'un habitatge.

Codi de bones pràctique

Aquí tens disponible la informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

T'ajudem?

Facilita'ns el teu número i ens posarem en contacte amb tu.

Truca'ns al 900 151 948

Si vols, també posem a la teva disposició altres formes de contacte.

Caixers i oficines
Omple el formulari
Tornar

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.