icon-casa-color

Una hipoteca* adaptada al mercat

Amb un tipus d’interès que s’apuja o s’abaixa en funció de l’euríbor.

icon-calendario-color

Fins a 30 anys

Pots tornar-la fins a un màxim de 30 anys. Tingues en compte que la suma de l’edat del titular més gran més el termini de la hipoteca no podrà ser en cap cas superior a 75 anys per al primer habitatge o 70 anys per a la segona residència. El termini màxim per a la segona residència és de 25 anys.

icon-porcentaje-color

Fins a un 80 %

Podràs finançar fins a un 80 % si es tracta del primer habitatge i fins un 70 % en el cas de la segona residència. L’import que es finançarà serà el menor entre el preu de la compra i la taxació.

Amb bonificacions¹

TIN el primer any: 0,50 %, després de l’euríbor: +0,50 % 
TAE variable: 3,66 %

Sense comissió d'obertura
Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets al mes

Sense bonificacions²

TIN el primer any: 0,50 %, després de l’euríbor: +1,50 %  
TAE variable: 3,95 %

Sense comissió d'obertura
Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets al mes

Joven pareja y perrito financia su casa con Hipoteca Variable Unicaja Banco

Com s’accedeix al tipus de bonificació

Tindràs bonificació en la hipoteca fixa a partir del sèptim mes si contractes productes i serveis d’Unicaja Banco, com ara:

 • Domiciliació de la nòmina a partir de 2.500 euros nets al mes, rebuts o consum en targeta.
 • Assegurança de la llar, de vida o d’incapacitat temporal/desocupació**.
 • Assegurança de salut o de cotxe, o bé qualsevol altra que necessitis**.
 • Aportacions a plans de pensions o fons d’inversió.

 

 

Preguntes freqüents sobre la hipoteca variable d’ Unicaja Banco

Quins requisits he de complir obligatòriament per poder sol·licitar una hipoteca variable?

Aquesta hipoteca és només per a l’adquisició d’un habitatge per part de persones físiques, residents a Espanya i amb ingressos i patrimoni en euros. També és necessari contractar un compte corrent a Unicaja Banco, així com una assegurança de danys que cobreixi possibles contingències que pugui patir l’habitatge. A més, la concessió està subjecta als criteris de l’entitat, previ estudi de viabilitat i risc.

Quins documents necessito per poder sol·licitar una hipoteca variable?

 • Les 3 últimes nòmines, el contracte de treball (si l’antiguitat laboral és inferior a 2 anys), el certificat de prestacions socials i l’informe de vida laboral.
 • Última declaració de l’IRPF i, si ets empresari, els darrers pagaments fraccionats de l’IRPF i la declaració de l’IVA.
 • Detall d’endeutament en altres entitats financeres (CIRBE).
 • Extracte de comptes en altres entitats (quan la nòmina, la pensió o els ingressos i les despeses recurrents de l’activitat estiguin domiciliats en una altra entitat).
 • Últim rebut de lloguer pagat.
 • I, si ets empresari, l’acreditació del pagament de la cotització al règim d’autònoms i la justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Notes simples actualitzades dels béns més rellevants i de l’immoble per hipotecar, i la taxació segons la norma ECO/805/2003.

Hi ha una edat màxima per a la concessió de la hipoteca variable?

L’edat del titular de la hipoteca variable i el termini de devolució no poden sumar més de 75 anys per a la primera residència o 70 anys per a la segona residència (en cas que hi hagi més d’un titular, es tindrà en compte l’edat del més gran).

Es poden fer amortitzacions anticipades de la hipoteca variable d’Unicaja Banco?

Sí, pots fer les amortitzacions parcials que vulguis des de tan sols 300 euros. També pots amortitzar totalment la hipoteca variable. Si en fer l’amortització es produís una pèrdua financera per a Unicaja Banco, hauràs de pagar una compensació amb límit màxim, durant els tres primers anys del 0,25 % del capital reembossat anticipadament i el 0 % a partir d’aquest moment.

Com sé si m’interessa més la hipoteca variable o la hipoteca fixa d’Unicaja Banco?

La hipoteca fixa et permet tenir la tranquil·litat de pagar sempre la mateixa quota. És una hipoteca que no depèn de l’evolució dels tipus de mercat.

 

Amb la hipoteca variable, l’interès no és fix, sinó que depèn del valor de l’euríbor en cada revisió més un diferencial. L’euríbor és un índex oficial de la zona euro que varia mensualment, de manera que el tipus d’interès que s’aplicarà a la hipoteca cada any serà aquest valor més el diferencial que s’hagi signat.

Tinc l’obligació de contractar una assegurança de la llar si contracto una hipoteca de tipus variable?

Per tal que el bé que està hipotecat, que és l’habitatge, quedi protegit de qualsevol contingència, és necessari contractar almenys una assegurança de danys bàsica.

Informació precontractual hipotecas tipus variable

En virtut del que es preveu a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE), la finalitat de la qual és facilitar informació clara i suficient amb caràcter orientatiu sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’Entitat; i

 

- les Condicions Generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la referida Llei 5/2019

 

El contracte es formalitza en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals de contracte de préstec en euros a tipus variable amb garantia hipotecària.

- Condicions generals de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus variable destinat a autoconstrucció.

Condicions generals de contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL indiqueu-nos àmbit territorial, garantia i finalitat  del préstec hipotecari que permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Para la  comunidad autónoma  de Andalucía, según la ley 3/16, de 9 de Junio, publicada en el BOJA de 16 de Junio, para la protección de los derechos de las personas  consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, Unicaja Banco pone a su disposición, además del FIPRE los siguientes documentos:

 • IDEP (Índice de de Documentos de Entrega Preceptiva)
 • DIPREC (Documento de Información Precontractual Complementaria)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Exemple representatiu d’hipoteca de tipus variable

TAE Variable (taxa anual equivalent), cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000,00 euros, amb comissió d’obertura del 0,00 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

 

HIPOTECA AMB TIPUS D’INTERÈS VARIABLE A 25 ANYS

 

(1) Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès.
TAE Variable amb bonificació màxima: 3,66
% (3). Esta TAE Variable se ha calculado conforme a lo establecido en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 0,50 %. Variable: Euríbor a un any +0,50 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 03/11/2022 és 2,629 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 3,129 %. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja Banco en el càlcul de l’exemple.

Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 3‎ de desembre de ‎2022. Quota el primer any: 532,02 €. Posterior: 713,53 €. Excepte l’última quota, que és de 715,16 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’3,129 %.

 

Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar. Import total degut: 228.375,01 €. Interessos totals: 61.882,51 €. Cost total del préstec hipotecari: 78.375,01 €.

Exemple de productes seleccionats per Unicaja Banco que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE amb bonificació màxima:
Nòmina domiciliada a partir de 2.500 euros nets al mes. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.
El compliment dels requisits es comprovarà a partir del segon semestre del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

 

Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció (4): 209,99 €. Assegurança de vida (4): 298,00 €. Aportació de l’1,2 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 2.000 euros per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 298,00 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

(2) Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat):
TAE sense bonificació: 3,95 %
(3). Esta TAE Variable se ha calculado conforme a lo establecido en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 0,50 %. Variable euríbor a un any +1,50 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 03/11/2022 és 2,629 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,129 %.

 

Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: ‎3‎ de desembre de ‎2022. Quota el primer any: 532,02 €. Posterior: 790,94 €. Excepte l’última quota, que és de 788,64 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’4,129 %.

Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar. Import total degut: 235.970,16 €. Interessos totals: 84.172,66 €. Cost total del préstec hipotecari: 85.970,16 €

Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys (5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 €. Taxació: 298,00 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouen capital i interessos, i presenten un import constant, fins a la revisió del tipus d’interès.Per al càlcul de les quotes s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants en el qual durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La  fórmula per a calcular l’import de les quotes és la següent:

 

 

Els valors que apareixen en la fórmula tenen aquest significat:
“R”: quota que cal pagar mensualment
“C”:  quantitat nominal del préstec, principal (en el cas de sense complir requisits seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
“n”: nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès es calcularien sobre la part pendent.
“r”: índex del producte (∏)
“s”: índex del sumatori (∑).
“pr”: dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot prendre els valors 28, 29, 30 o 31 depenent del mes).
“i”: tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.
La fórmula aplicable per al càlcul dels interessos d’aquest préstec serà la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és és saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual; i el temps, el nombre de dies naturals depenent del mes calculat (28, 29, 30 o 31).
L’amortització del principal és igual a la quota menys els interessos.

(3) La TAE Variable indicada es va calcular el‎ 3 de novembre‎ de ‎2022, amb els TIN i les despeses indicades, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec i sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, varia amb les revisions del tipus d'interès. Quotes mensuals de capital i interessos.

A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència.

En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 3 primers anys de vigència del contracte de préstec, es podrà establir una compensació o comissió a favor del prestador que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 0,25 % del capital reembossat anticipadament.

(4) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja Banco, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.

 

(5) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.

La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, SA pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

Informació pràctica hipoteques variables

Guia d'accés al préstec hipotecari

Aquí tens la informació que necessites per contractar un préstec dirigit a l'adquisició d'un habitatge.

Codi de bones pràctique

Aquí tens disponible la informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

T'ajudem?

Facilita'ns el teu número i ens posarem en contacte amb tu.

Truca'ns al 900 151 948

Si vols, també posem a la teva disposició altres formes de contacte.

Caixers i oficines
Omple el formulari
Tornar

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.