Envío documentación información

ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ

Necessitem conèixer-te una mica més i, per això, cal que ens enviïs el teu document nacional d'identitat, la targeta de residència i la targeta d'intentat d'estranger o passaport.

Documentació necessària

Reial decret llei 11/2018 que recull les modificacions de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

 

Unicaja Banco, igual que la resta d'entitats financeres, està obligada a disposar d'una còpia digitalitzada de determinats documents dels nostres clients per poder verificar la seva identitat, la seva activitat econòmica/professional o l'origen dels seus fons, segons el Reial decret llei 11/2018 que recull les modificacions de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals.

L'incompliment d'aquest requisit legal, tal com estableix la normativa, ens obligarà a bloquejar l'operatòria en oficines, els serveis a distància i, fins i tot, l'ús de targetes dels clients que no aportin aquesta documentació.

 

Documentació necessària

Necessitem la col·laboració dels nostres clients per obtenir una còpia de la documentació requerida i poder seguir prestant els nostres serveis.

Els documents que podrien ser necessaris són els identificadors (DNI, NIE, passaport, etc.) i els que acrediten la procedència dels ingressos recurrents, o la situació personal en cas de no tenir-ne,  variant en funció del tipus de client:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques residents
 • Persones jurídiques NO residents

Els documents es poden enviar des d’aquesta pàgina web o presentar a qualsevol oficina d’Unicaja.

 

Persones físiques

Persones físiques

 

Document identificador* (DNI, NIE, passaport, etc.).

 

(*) Per als menors de 14 anys, en cas que no puguin aportar el DNI, serà vàlid el número d'identificació fiscal.

 

Documents d'acreditació d'activitat de persones físiques.

 

Activitat per compte propi:

 • Acreditació del pagament de les assegurances socials
 • Última declaració de l'IRPF
 • Últim rebut de la seguretat social d'autònoms
 • Última declaració d'IVA o retenció d'IRPF
 • Carnet del col·legi o associació professional
 • Últim IAE
 • Últim rebut emès pel col·legi o associació professional
 • Alta a l'Agència Tributària

Activitat per compte d'altri, pensionistes i altres perceptors en general de prestacions de la SS:

 • Nòmina o pensió recent
 • Certificat d'havers, pensió o subsidi recent
 • Contracte laboral vigent
 • Certificat de vida laboral
 • Certificat de l'empresa que indiqui la relació amb el treballador
 • Última declaració de l'IRPF

Altres persones físiques (rendistes i altres):

 • Última declaració de l'IRPF
 • Contractes de vendes societàries, si s'escau
 • Alta INEM
 • Posicions de valors, si s'escau
 • Contractes de lloguer d'immobles, si s'escau
 • Qualsevol altre document que acrediti raonablement la capacitat de generació de fons del client
 • Contractes de venda d'immobles, si s'escau

Persones jurídiques residents

Documents d'identificació formal i de titularitat real.

 

1. Els documents públics que acreditin la seva existència i incloguin la seva denominació social, forma jurídica, domicili, la identitat dels seus administradors, estatuts i número d'identificació fiscal. En el cas de persones jurídiques de nacionalitat espanyola, serà admissible, a efectes d'identificació formal, la certificació del registre mercantil provincial.

2. Escriptura d'apoderament.

3. Document identificador vigent (DNI, NIE, passaport, etc.) dels seus apoderats o representants

4. Una declaració responsable de la titularitat real signada per la persona que tingui atribuïda la representació legal de la persona jurídica.

 • Pots obtenir el model de declaració responsable de titularitat real a la teva oficina habitual o a través del següent enllaç "Declaració Titular Real". (https://www.unicajabanco.es/resources/1423574291494.pdf)
 • No obstant això, Unicaja Banco, d'acord amb la Llei 10/2010, podrà exigir-te, si ho considera oportú, que aportis de forma obligatòria l'acta notarial d'identificació de titularitat real.

Documents d'acreditació d'activitat de persones jurídiques residents (amb domicili social a Espanya).

 

Entitats amb personalitat jurídica: Societats anònimes, societats limitades, societats col·lectives, societats comanditàries, cooperatives de producció o treball associat:

 • Últim impost de societats: model 202, 222, 200 o 220.
 • Últim IVA: model 303, 390.
 • Última declaració anual d'operacions amb tercers: model 347, 349.
 • Últim IAE: model 840, 848.
 • Últim retencions: model 111, 190.

Entitats sense personalitat jurídica: Societats civils i comunitats de béns:

 • Últim impost de societats: model 202, 222, 200, 220.
 • Últim IVA: model 303, 390.
 • Última declaració anual d'operacions amb tercers: model 347, 349.
 • Últim IAE: model 840, 848.
 • Últim IRPF: Model d-100, 130, 131.
 • Últim retencions: model 111, 190.

Associacions, fundacions, col·legis professionals, comunitats, corporacions i ONG:

 • Memòria d'activitats.
 • Balanç de l'exercici anterior.
 • Pressupostos per a l'exercici actual.
 • Últim IAE.
 • Informe auditoria anual de clients.

Persones jurídiques no residents

Documents d'identificació formal i de titularitat real.

 

1. Els documents públics que acreditin la seva existència i incloguin la seva denominació social, forma jurídica, domicili, la identitat dels seus administradors, estatuts i número d'identificació fiscal.

2. Escriptura d'apoderament.

3. Document identificador vigent (DNI, NIE, passaport, etc.) dels seus apoderats o representants

4. Acta notarial d'identificació de titularitat real i una declaració responsable de la titularitat real signada per la persona que tingui atribuïda la representació legal de la persona jurídica.

 

Documents d'acreditació de l'activitat de persones jurídiques no residents a Espanya.

 • Memòria d'activitats.
 • Balanç de l'exercici anterior.
 • Pressupostos per a l'exercici actual.
 • Últimes declaracions d'impostos.
 • Contractes amb clients i proveïdors, factures, etc.
 • Informe auditoria anual de clients

¿T'AJUDEM?

El nostre horari d'atenció telefònica és

de Dill-Diss de 8:00 a 20:00 ininterromput.

901 246 246

També ens pots trucar

al 952 076 263

Caixers i oficines

Troba el teu caixer o oficina més propers.

Omple el formulari

Demana informació omplint els nostres formularis.

Els serveis de línies 901 i 902 tenen tarifes especials, que poden variar segons l'operador de telefonia. Aconsellem que consulti a la seva companyia telefònica les modalitats i les tarifes vigents per a les trucades a aquests números.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.