Envío documentación información

ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ

Necessitem conèixer-te una mica més i, per això, cal que ens enviïs el teu document nacional d'identitat, la targeta de residència i la targeta d'intentat d'estranger o passaport.

Documentació necessària

Reial decret llei 11/2018 que recull les modificacions de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

 

Unicaja Banco, igual que la resta d'entitats financeres, està obligada a disposar d'una còpia digitalitzada de determinats documents dels nostres clients per poder verificar la seva identitat, la seva activitat econòmica/professional o l'origen dels seus fons, segons el Reial decret llei 11/2018 que recull les modificacions de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals.

L'incompliment d'aquest requisit legal, tal com estableix la normativa, ens obligarà a bloquejar l'operatòria en oficines, els serveis a distància i, fins i tot, l'ús de targetes dels clients que no aportin aquesta documentació.

 

Documentació necessària

Necessitem la col·laboració dels nostres clients per obtenir una còpia de la documentació requerida i poder seguir prestant els nostres serveis.

Els documents que podrien ser necessaris són els identificadors (DNI, NIE, passaport, etc.) i els que acrediten la procedència dels ingressos recurrents, o la situació personal en cas de no tenir-ne,  variant en funció del tipus de client:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques residents
 • Persones jurídiques NO residents

Els documents es poden enviar des d’aquesta pàgina web o presentar a qualsevol oficina d’Unicaja.

 

Persones físiques

Persones físiques

 

Document identificador* (DNI, NIE, passaport, etc.).

 

(*) Per als menors de 14 anys, en cas que no puguin aportar el DNI, serà vàlid el número d'identificació fiscal.

 

Documents d'acreditació d'activitat de persones físiques.

 

Activitat per compte propi:

 • Acreditació del pagament de les assegurances socials
 • Última declaració de l'IRPF
 • Últim rebut de la seguretat social d'autònoms
 • Última declaració d'IVA o retenció d'IRPF
 • Carnet del col·legi o associació professional
 • Últim IAE
 • Últim rebut emès pel col·legi o associació professional
 • Alta a l'Agència Tributària

Activitat per compte d'altri, pensionistes i altres perceptors en general de prestacions de la SS:

 • Nòmina o pensió recent
 • Certificat d'havers, pensió o subsidi recent
 • Contracte laboral vigent
 • Certificat de vida laboral
 • Certificat de l'empresa que indiqui la relació amb el treballador
 • Última declaració de l'IRPF

Altres persones físiques (rendistes i altres):

 • Última declaració de l'IRPF
 • Contractes de vendes societàries, si s'escau
 • Alta INEM
 • Posicions de valors, si s'escau
 • Contractes de lloguer d'immobles, si s'escau
 • Qualsevol altre document que acrediti raonablement la capacitat de generació de fons del client
 • Contractes de venda d'immobles, si s'escau

Persones jurídiques residents

Documents d'identificació formal i de titularitat real.

 

1. Els documents públics que acreditin la seva existència i incloguin la seva denominació social, forma jurídica, domicili, la identitat dels seus administradors, estatuts i número d'identificació fiscal. En el cas de persones jurídiques de nacionalitat espanyola, serà admissible, a efectes d'identificació formal, la certificació del registre mercantil provincial.

2. Escriptura d'apoderament.

3. Document identificador vigent (DNI, NIE, passaport, etc.) dels seus apoderats o representants

4. Una declaració responsable de la titularitat real signada per la persona que tingui atribuïda la representació legal de la persona jurídica.

 • Pots obtenir el model de declaració responsable de titularitat real a la teva oficina habitual o a través del següent enllaç "Declaració Titular Real". (https://www.unicajabanco.es/resources/1423574291494.pdf)
 • No obstant això, Unicaja Banco, d'acord amb la Llei 10/2010, podrà exigir-te, si ho considera oportú, que aportis de forma obligatòria l'acta notarial d'identificació de titularitat real.

Documents d'acreditació d'activitat de persones jurídiques residents (amb domicili social a Espanya).

 

Entitats amb personalitat jurídica: Societats anònimes, societats limitades, societats col·lectives, societats comanditàries, cooperatives de producció o treball associat:

 • Últim impost de societats: model 202, 222, 200 o 220.
 • Últim IVA: model 303, 390.
 • Última declaració anual d'operacions amb tercers: model 347, 349.
 • Últim IAE: model 840, 848.
 • Últim retencions: model 111, 190.

Entitats sense personalitat jurídica: Societats civils i comunitats de béns:

 • Últim impost de societats: model 202, 222, 200, 220.
 • Últim IVA: model 303, 390.
 • Última declaració anual d'operacions amb tercers: model 347, 349.
 • Últim IAE: model 840, 848.
 • Últim IRPF: Model d-100, 130, 131.
 • Últim retencions: model 111, 190.

Associacions, fundacions, col·legis professionals, comunitats, corporacions i ONG:

 • Memòria d'activitats.
 • Balanç de l'exercici anterior.
 • Pressupostos per a l'exercici actual.
 • Últim IAE.
 • Informe auditoria anual de clients.

Persones jurídiques no residents

Documents d'identificació formal i de titularitat real.

 

1. Els documents públics que acreditin la seva existència i incloguin la seva denominació social, forma jurídica, domicili, la identitat dels seus administradors, estatuts i número d'identificació fiscal.

2. Escriptura d'apoderament.

3. Document identificador vigent (DNI, NIE, passaport, etc.) dels seus apoderats o representants

4. Acta notarial d'identificació de titularitat real i una declaració responsable de la titularitat real signada per la persona que tingui atribuïda la representació legal de la persona jurídica.

 

Documents d'acreditació de l'activitat de persones jurídiques no residents a Espanya.

 • Memòria d'activitats.
 • Balanç de l'exercici anterior.
 • Pressupostos per a l'exercici actual.
 • Últimes declaracions d'impostos.
 • Contractes amb clients i proveïdors, factures, etc.
 • Informe auditoria anual de clients

¿T'AJUDEM?

El nostre horari d'atenció telefònica és

de Dill-Diss de 8:00 a 22:00 ininterromput.

901 246 246

També ens pots trucar

al 952 076 263

Caixers i oficines

Troba el teu caixer o oficina més propers.

Omple el formulari

Demana informació omplint els nostres formularis.

Els serveis de línies 901 i 902 tenen tarifes especials, que poden variar segons l'operador de telefonia. Aconsellem que consulti a la seva companyia telefònica les modalitats i les tarifes vigents per a les trucades a aquests números.

Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de: mesurar el volum de visites de la pàgina web i les interaccions dels usuaris, elaborar perfils de comportament d'aquests usuaris i poder personalitzar la informació que l'usuari visualitza a la web. L'usuari podrà acceptar totes les cookies o rebutjar-les fent clic a l'enllaç "Canviar configuració".