Tornar

Qui pot sol·licitar la moratòria?

Poden sol·licitar la moratòria prevista els deutors persones físiques que, com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

Podran sol·licitar la moratòria de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària destinats a: 

i. l’adquisició d’habitatges habituals;

ii. habitatges de lloguer, concretament habitatges diferents de l’habitual en situació de lloguer i per als quals el deutor hipotecari (persona física, propietari i arrendador d’aquests habitatges) hagi deixat de percebre la renda arrendatària des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o bé la deixi de percebre fins un mes després de la finalització d’aquest estat;

iii. immobles afectes a activitats econòmiques que desenvolupin els empresaris i autònoms, persones físiques, que compleixin les condicions previstes en l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

 

 

Segons el que estableix la normativa esmentada, els requisits de vulnerabilitat econòmica que cal complir per accedir a la moratòria del deute són els següents:

 

a) Que el deutor passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels ingressos o una caiguda substancial de la facturació (almenys del 40 %).

 

b) Que en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar1 no superi:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (en endavant, IPREM2), és a dir, 1.613,52 €.

ii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. En el cas d’unitat familiar monoparental, l’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill.

iii. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per portar a terme una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

 

En cas que el deutor sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb una malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual —amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %— o bé una persona amb discapacitat física o sensorial —amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %—, així com en casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per fer una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà cinc vegades l’IPREM.

 

c) En aquells casos en què tingués contractat un préstec hipotecari, que la quota hipotecària, més les despeses i els subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

 

S'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció i aigua corrent; dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i de les contribucions a la comunitat de propietaris. Només es consideraran «despeses i subministraments bàsics» els que corresponguin a l’habitatge habitual de la unitat familiar.

 

d) Que, com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge. S’entendarà que s’ha produït aquesta circumstància quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3. 

Quan es pot sol·licitar la moratòria?

Els deutors que considerin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 podran sol·licitar la moratòria hipotecari a la seva entitat de crèdit fins el 29 de setembre de 2020.

 

Pots enviar la teva sol·licitud d' Moratòria hipotecari  a través del nostre lloc web, a fi d’evitar desplaçaments. Caldrà presentar tota la documentació necessària enviar la teva sol·licitud de Moratòria présteper a l’estudi.

 

La moratòria implica la suspensió del deute durant un termini de 3 mesos (ampliables mitjançant un acord del Consell de Ministres), durant els quals no s’exigirà el pagament ni de capital ni d’interessos.

Quina documentació cal presentar a l’hora de sol·licitar la moratòria del deute?

En el moment de presentar la sol·licitud és necessari aportar la documentació següent:

 

 

a) En cas de situació legal de desocupació, un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

 

 

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat feta per l’interessat.

 

 

c) Nombre de persones que viuen a l’habitatge:

 

i. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

 

ii. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

 

iii. Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per fer una activitat laboral.

 

 

d) Titularitat dels béns: 

 

i. Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

 

ii. Només en cas de moratòria de préstecs amb garantia hipotecària, escriptures de compravenda de l’habitatge habitual, de l’habitatge de lloguer o de l’immoble afecte a l’activitat econòmica i, en cas que se sol·liciti la moratòria del deute hipotecari derivada del préstec hipotecari d’un habitatge de lloguer, caldrà aportar el contracte d’arrendament corresponent.

 

 

e) L’escriptura de concessió del préstec o préstecs amb garantia hipotecària. 

 

 

f) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret llei.

 

 

Si el sol·licitant de la moratòria no pot aportar algun dels documents indicats a les lletres de la a) a la e), ambdues incloses, en la declaració responsable indicada a la lletra f) haurà d’incloure la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen fer aquesta aportació. En aquest cas, estarà obligat a aportar la documentació que no hagi facilitat en el termini d’un (1) mes a partir de la finalització de l’estat d’alarma i de les pròrrogues corresponents.

 

Quan es pot obtenir la moratòria?

Un cop presentada la documentació corresponent, si es reuneixen tots els requisits indicats anteriorment, l’entitat de crèdit disposa d’un termini de quinze dies per implementar la moratòria.

Responsabilitat del sol·licitant

El deutor que s’hagi beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits previstos a la norma serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’una altra ordre a què aquesta conducta pugui donar lloc. L’import dels danys, dels perjudicis i de les despeses no serà inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l’aplicació de la norma.

 

També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, vulgui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures.

Com se’m comunicarà la resolució de la sol·licitud?

Un cop finalitzada l’anàlisi del teu cas, t’enviarem una comunicació en què te’n notificarem la resolució. El resultat serà un dels següents:

 

1. Si la teva sol·licitud de moratòria és favorable, rebràs una comunicació en què s’indicarà que ha estat acceptada.

2. Si la teva sol·licitud de moratòria no és favorable, se’t notificarà que ha estat denegada i te n’explicarem els motius.

On es pot obtenir la documentació requerida en el Reial decret

Certificat de desocupació:
Seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 

Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi:
Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

 

Certificat d’empadronament: 
A l’ajuntament de cada província. En molts ajuntaments es pot sol·licitar per telèfon, per internet o per correu postal.

 

Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar:
Pots sol·licitar-la per correu electrònic al Registre de la Propietat on tinguis inscrit el teu habitatge habitual o, si escau, en qualsevol dels Registres de la ciutat on tinguis la teva residència habitual. Has d’acompanyar la sol·licitud d’una fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s’ha d’expedir la informació o, si és el cas, de tots els membres de la unitat familiar.
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad/

Què puc fer si no compleixo els requisits legals exigits pel Govern per sol·licitar-la?

Addicionalment, t’informem que Unicaja Banco és una de les entitats que, juntament amb altres entitats pertanyents a la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi, ha subscrit un acord sectorial que ens permet posar a disposició dels clients que compleixin els requisits necessaris una moratòria en el pagament del deute derivat de contractes de préstecs i/o crèdits amb o sense garantia hipotecària (en endavant, “la moratòria sectorial”) diferent de la moratòria prevista en la normativa del Govern i que és compatible amb l’aplicació d’aquesta última.

 

 

També podràs acollir-te a la moratòria sectorial si, encara que compleixis els requisits exigits pel Govern, necessites prorrogar el període d’exempció de pagaments de capital i interessos del teu deute més enllà dels tres mesos previstos per la normativa del Govern.

 

Més informació sobre la moratòria sectoria

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.