Particulars

Tornar

Informació d'interès per als clients

Tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients

 

Es troba a disposició dels nostres clients en aquesta pàgina web el fullet de tarifes, comissions, condicions, despeses repercutibles a clients, així com el fullet informatiu de tarifes d'operacions de valors i els contractes tipus per a operacions de valors.

 

Departament d'atenció al client

 

Les reclamacions per serveis i operacions realitzades amb Unicaja Banco, d'acord amb la normativa vigent, es podran formular en paper o per mitjà informàtic, electrònic o telemàtic, sempre que aquests mitjans permetin la lectura, impressió i conservació dels documents, davant de:

 • D. JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ FRANCO. DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT. Avda. de Andalucía, 10-12. 29007 Màlaga.
 • DEPARTAMENT DE CONDUCTA DE MERCAT I RECLAMACIONS DEL BANC D'ESPANYA. (Es requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja).
 • COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS. (Competent en matèria de protecció a la clientela als mercats de valors, per a assumptes de la seva competència, i que requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja Banco).
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS. (Competent en matèria d'assegurances i que requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja Banco).

Normes reguladores

 

La normativa que regula la transparència d'operacions i protecció a la clientela es troba en les següents disposicions:

 • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, desenvolupada pel Reial decret 84/2015, de 13 de febrer.
 • Norma 8 de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990 de 7.09.90 (BOE 20.09.90).
 • Llei 2/1994 sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris de 30.03.94 (BOE 04.04.94).
 • Llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum de 24.06.11 (BOE 25.06.11).
 • Llei 16/2009 de serveis de pagament de 13.11.09 (BOE 14.11.09) i Ordre EHA 1608/2010 de 14.06.10 (BOE 18.06.10) que la desenvolupa.
 • Ordre EHA 1665/2010 de 11.06.2010 (BOE 23.06.10) i Circular 7/2011 de la CNMV de 12.12.11 (BOE 24.12.2011) sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris i la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

 

Tipus de canvi d'operacions de divises i bitllets

 

Els nostres clients disposen d'informació diària sobre tipus de canvi mínims de compra i màxims de venda a aplicar en les operacions de compravenda de divises i bitllets de països no integrats a l'UEM, contra euros, l'import de les quals no superi els 3.000 €.

 

 

Préstecs

 

Es posa en coneixement dels nostres clients de préstec que està a la seva disposició, de forma gratuïta, la fitxa d'informació precontractual.

Informem els nostres clients del seu dret a sol·licitar oferta vinculant gratuïta dels préstecs hipotecaris i dels crèdits al consum.

 

També s'informa als nostres clients que el Banc d'Espanya ha publicat la guia d'accés al préstec hipotecari i el fullet divulgatiu de la guia, l'elaboració dels quals li va ser encomanada per l'article 20 de l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

 

Així mateix, es comunica als nostres clients que Unicaja Banco es troba adherit al Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, inclòs en l'Annex del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en la seva última versió introduïda pel Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, abans esmentat, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

 

Els clients que desitgin informació sobre el seu contingut i/o els requisits que han de complir-se per acollir-s'hi, poden sol·licitar a la seva oficina el document amb informació general sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos o bé poden obtenir-lo a informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

Informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris

Informació clàusula sòl

Informació sobre el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, sobre mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, de 21 de gener, amb entrada en vigor en la mateixa data; convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats el 31 de gener de 2017, BOE de 7 de febrer de 2017).

 

El propòsit d'aquest Reial decret llei és l'establiment de mesures que facilitin la devolució, quan sigui procedent, de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor persona física a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

 

Els clients de l'entitat amb el perfil indicat podran acollir-se a aquest Reial decret llei.

 

Servei especialitzat encarregat de la resolució de les reclamacions relacionades amb la clàusula sòl. 

 

L'entitat ha creat el següent servei especialitzat per tal de tractar les reclamacions rebudes que es troben dins de l'abast del Reial decret llei 1/2017:

 • Denominació: «Servei especialitzat "clàusula sòl" (RDL 1/2017)».
 • Adreça postal: C/ Ancla, núm. 2, 5a planta, 29015 Màlaga.
 • Adreça electrònica: secs.clausulasuelo@unicaja.es
 • Data d'entrada en funcionament: 21 de febrer de 2017.

El Servei especialitzat comptarà amb el suport d'EY Abogados, SLP. per a la gestió i la revisió de les reclamacions (1).

 

Presentació de reclamacions

 

Les reclamacions, degudament signades, es presentaran a la sucursal de la qual el reclamant sigui client, o, si no és possible, a qualsevol de les sucursals obertes al públic de l'entitat.

 

L'entitat posa a disposició dels clients a la seva pàgina web i a les sucursals obertes al públic un formulari de sol·licitud.

 

Les reclamacions hauran de contenir, almenys, la següent informació i documentació:

 

Dades personals del client (i del representant, si s'escau): nom, cognoms, NIF i domicili. La representació del client conferida a un tercer haurà d'estar degudament acreditada.

 

Identificació del préstec objecte de la reclamació (CCC, disponible en qualsevol dels rebuts del préstec/crèdit hipotecari que origini la reclamació), i concreció de les qüestions sobre les quals es sol·licita el pronunciament del Servei especialitzat.

 

Un cop rebuda la reclamació, es justificarà la recepció a efectes del còmput dels terminis previstos en el Reial decret llei 1/2017.

 

L'aportació per part del client de determinada documentació juntament amb la sol·licitud, com l'oferta vinculant, FIPER, escriptura de préstec o crèdit, de subrogació o de novació, acords privats de modificació de condicions, etcètera, és voluntària, però podria agilitar l'anàlisi de la reclamació.

 

Tramitació

 

L'entitat, a través del Servei especialitzat, tindrà l'obligació de tramitar i gestionar les reclamacions formulades pels clients en l'àmbit del Reial decret llei. El termini màxim perquè el client i l'entitat arribin a un acord serà de tres mesos, a comptar des de la presentació de la reclamació. En cas que la reclamació es presenti abans del 21 de febrer de 2017, el termini de tres mesos començarà a comptar en aquesta data.

 

En el cas que l'entitat consideri que la devolució no és procedent, comunicarà al client les raons de la seva decisió.

 

Un cop rebuda la reclamació, l'entitat efectuarà un càlcul, quan sigui procedent, de la quantitat a retornar, i facilitarà al client, per mitjà de la seva sucursal, una comunicació desglossant aquest càlcul.

 

El client haurà de manifestar si està d'acord amb el càlcul. Si ho estigués, el client i l'entitat podran acordar mesures compensatòries diferents de la devolució de l'efectiu, un cop transcorreguts 15 dies a comptar de l'endemà de la data de recepció de la resolució de la seva reclamació.

 

Altra informació

 

El client i l'entitat no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l'objecte de la reclamació prèvia durant el temps en què aquesta es substanciï. Si s'interposés demanda amb anterioritat a la finalització del procediment i amb el mateix objecte que la reclamació, quan es tingui constància es produirà la suspensió del procés fins que es resolgui la reclamació prèvia.

 

En els procediments judicials en curs a l'entrada en vigor del Reial decret llei 1/2017 en què es dirimeixi una pretensió inclosa en el seu àmbit, exercida per un o diversos clients davant l'entitat, les parts de comú acord es podran sotmetre a aquest procediment, sol·licitant la suspensió del procés.

 

Les devolucions acordades podran tenir impacte fiscal i seran comunicades a l'Agència Tributària.

 

Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

 

Normativa de protecció del consumidor i sobre condicions generals de la contractació.

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

Protecció de l'usuari de serveis bancaris

 • Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

Normativa de transparència bancària

 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Ordre de 5 de maig de 1994 sobre transparència de les condicions financeres dels préstecs hipotecaris (disposició derogada, que pot resultar aplicable segons la data de formalització de l'operació de préstec/crèdit).
 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Circular número 8/1990, de 7 de setembre, a entitats de crèdit, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela (disposició derogada, que pot resultar aplicable segons la data de formalització de l'operació de préstec/crèdit).

(1) En cap cas EY Abogados S.L.P. atendrà directament sol·licituds dels reclamants, que hauran de canalitzar totes les seves comunicacions a través de la seva oficina habitual d'Unicaja Banco.

Cartell informatiu de l'IDEP

Si vols concertar un préstec hipotecari sobre un habitatge, tens dret a que se't lliuri un índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP), en el qual es relacionin tots els documents que t'han de subministrar de forma obligatòria fins a la seva formalització.

 

Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA de 16 de juny de 2016).

Bases de sorteigs

Pots descarregar-te en aquest enllaç les Bases del sorteig d'enquestes 2019.

Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de: mesurar el volum de visites de la pàgina web i les interaccions dels usuaris, elaborar perfils de comportament d'aquests usuaris i poder personalitzar la informació que l'usuari visualitza a la web. L'usuari podrà acceptar totes les cookies o rebutjar-les fent clic a l'enllaç "Canviar configuració".