Particulars

Tornar

Informació d'interès per als clients

Tarifes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients

 

Es troba a disposició dels nostres clients en aquesta pàgina web el fullet de tarifes, comissions, condicions, despeses repercutibles a clients, així com el fullet informatiu de tarifes d'operacions de valors i els contractes tipus per a operacions de valors.

 

Departament d'atenció al client

 

Les reclamacions per serveis i operacions realitzades amb Unicaja Banco, d'acord amb la normativa vigent, es podran formular en paper o per mitjà informàtic, electrònic o telemàtic, sempre que aquests mitjans permetin la lectura, impressió i conservació dels documents, davant de:

 • D. JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ FRANCO. DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT. Avda. de Andalucía, 10-12. 29007 Màlaga.
 • DEPARTAMENT DE CONDUCTA DE MERCAT I RECLAMACIONS DEL BANC D'ESPANYA. (Es requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja).
 • COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS. (Competent en matèria de protecció a la clientela als mercats de valors, per a assumptes de la seva competència, i que requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja Banco).
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS. (Competent en matèria d'assegurances i que requereix haver acudit prèviament al Departament d'atenció al client d'Unicaja Banco).

Normes reguladores

 

La normativa que regula la transparència d'operacions i protecció a la clientela es troba en les següents disposicions:

 • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, desenvolupada pel Reial decret 84/2015, de 13 de febrer.
 • Norma 8 de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990 de 7.09.90 (BOE 20.09.90).
 • Llei 2/1994 sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris de 30.03.94 (BOE 04.04.94).
 • Llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum de 24.06.11 (BOE 25.06.11).
 • Llei 16/2009 de serveis de pagament de 13.11.09 (BOE 14.11.09) i Ordre EHA 1608/2010 de 14.06.10 (BOE 18.06.10) que la desenvolupa.
 • Ordre EHA 1665/2010 de 11.06.2010 (BOE 23.06.10) i Circular 7/2011 de la CNMV de 12.12.11 (BOE 24.12.2011) sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris i la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

 

Tipus de canvi d'operacions de divises i bitllets

 

Els nostres clients disposen d'informació diària sobre tipus de canvi mínims de compra i màxims de venda a aplicar en les operacions de compravenda de divises i bitllets de països no integrats a l'UEM, contra euros, l'import de les quals no superi els 3.000 €.

 

 

Préstecs

 

Es posa en coneixement dels nostres clients de préstec que està a la seva disposició, de forma gratuïta, la fitxa d'informació precontractual.

Informem els nostres clients del seu dret a sol·licitar oferta vinculant gratuïta dels préstecs hipotecaris i dels crèdits al consum.

 

També s'informa als nostres clients que el Banc d'Espanya ha publicat la guia d'accés al préstec hipotecari i el fullet divulgatiu de la guia, l'elaboració dels quals li va ser encomanada per l'article 20 de l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

 

Així mateix, es comunica als nostres clients que Unicaja Banco es troba adherit al Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, inclòs en l'Annex del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en la seva última versió introduïda pel Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, abans esmentat, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

 

Els clients que desitgin informació sobre el seu contingut i/o els requisits que han de complir-se per acollir-s'hi, poden sol·licitar a la seva oficina el document amb informació general sobre mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos o bé poden obtenir-lo a informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

Informació sobre PSD2

PSD (per les seves sigles en anglès, Payment Services Directive) són les sigles per les quals es coneix col·loquialment la normativa europea sobre Serveis de Pagament. La denominada PSD2 (Directiva 2015/2366 sobre serveis de pagament al mercat interior) és la segona de les directives europees que ha vingut a substituir la primera directiva sobre aquesta matèria (PSD1) arran del fet que importants sectors del mercat de pagaments europeu, en particular els pagaments amb targeta, els pagaments per internet i els pagaments mòbils, segueixen estant fragmentats segons les fronteres nacionals. Molts productes o serveis de pagament innovadors sorgits en els últims anys no entraven, íntegrament o en gran part, en l’àmbit d’aplicació de la PSD1.

 

 

PSD2 ha estat traslladada a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial decret-llei 19/2018 de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera. Aquest reial decret-llei va entrar en vigor el 24 de novembre de 2018, excepte la part relativa a transparència i els drets i obligacions que van entrar en vigor el 24 de febrer de 2019, així com les mesures de seguretat, autenticació reforçada de clients i uns estàndards de comunicació oberts, comuns i segurs que entraran en vigor el 14 de setembre de 2019.

 

 

Però, què és exactament la PSD2?

 

És una norma que té com a objectiu principal establir un marc regulador en el mercat europeu dels serveis de pagament, fonamentalment en l’entorn digital, amb els propòsits bàsics següents:

 • Facilitar i millorar la seguretat en l’ús de sistemes de pagament a través d’internet.
 • Reforçar el nivell de protecció a l’usuari contra fraus i abusos potencials.
 • Promoure la innovació en els serveis de pagament a través del mòbil i d’internet.

 

 

¿Com afecta els clients?

 

Millorant tant l’oferta de serveis com la seguretat i la protecció a l’usuari:

 

 

1.   Nous serveis

Als serveis de pagament tradicionals (ingressos, reintegraments, domiciliacions, transferències, targetes, TPV i enviament de diners) se n’afegeixen dos de nous que requereixen l’accés als teus comptes de pagament per part d’un tercer proveïdor de serveis de pagament amb el teu consentiment previ. En aquest sentit, et recordem que les teves credencials d’identificació no s’han de comunicar a tercers. Aquests dos nous serveis són:

 

 • Servei d’iniciació de pagaments. Amb aquest servei podràs iniciar un pagament directament des del teu compte a través d’un proveïdor de serveis de pagament (per exemple, un banc). Això sí, has de donar el teu consentiment expressament amb els mitjans online que es posin al teu abast.
 • Serveis d’informació de comptes. Aquest servei és conegut com a agregació de comptes bancaris. Amb aquest servei podràs permetre que tercers proveïdors de serveis de pagament accedeixin a la informació dels comptes dels quals ets titular. Aquest servei és exclusivament online i perquè Unicaja Banco faciliti aquesta informació a un tercer has de prestar prèviament el teu consentiment exprés a través de l’esmentat tercer i el pots retirar igualment a través d’aquest. A més, des de la Banca Digital (UniVía) pots consultar quins tercers tenen la teva autorització d’accés a la informació dels teus comptes.

 

També es regula per la PSD2 un servei de confirmació de fons que permet que un proveïdor de serveis de pagament que emet una targeta consulti, amb el teu consentiment previ, al teu banc, proveïdor de serveis de pagament del compte associat a la targeta, si hi ha fons disponibles per atendre el pagament. Aquesta confirmació de fons consisteix en un “SÍ” o un “NO” a la quantitat consultada. Per tant, aquest servei es podria aplicar a la targeta de dèbit que tinguis contractada amb un proveïdor de serveis de pagament (per exemple, el Banc A) però que estigui domiciliada al compte d’un altre proveïdor de serveis de pagament diferent (per exemple, el Banc B). En cap cas es donaria informació concreta sobre l’import del teu saldo i únicament serà possible si el teu compte és accessible a través de la Banca Digital (UniVía).

 

El banc pot denegar aquest possible accés de tercers als teus comptes amb el teu consentiment per raons objectivament justificades i degudament documentades relacionades amb l’accés no autoritzat o fraudulent al compte de pagament per part del tercer proveïdor de serveis de pagament.

 

 

2.   Seguretat i protecció a l’usuari.

 • Amb l’objectiu de millorar la seguretat, s’exigeix, amb excepcions, una autenticació reforçada del client en l’accés online a comptes basada en la utilització de dos o més elements identificatius categoritzats que són independents —és a dir, que la vulneració d’un no compromet la fiabilitat dels altres—, i concebuda de manera que es protegeixi la confidencialitat de les dades d’autenticació.
 • D’altra banda, es redueix de 150 a 50 euros les pèrdues màximes que un consumidor o microempresa han d’assumir en cas que es produeixi una operació de pagament no autoritzada com a conseqüència de la utilització d’un instrument de pagament extraviat, sostret o apropiat indegudament per un tercer.
 • Es redueix el termini de resposta a les reclamacions sobre serveis de pagament a 15 dies i en situacions excepcionals fins a un màxim d’un mes.
 • S’amplia la protecció prevista per als consumidors a les microempreses en relació amb la transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament, resolució i modificació del contracte marc i els drets i obligacions en relació amb la prestació i ús de serveis de pagament. No obstant això, s’exceptua les microempreses de l’aplicació del dret a ordenar la devolució dels càrrecs domiciliats com a conseqüència d’una operació de pagament autoritzada iniciada per un beneficiari o a través d’aquest, durant un termini de vuit setmanes comptades a partir de la data de càrrec dels fons al seu compte.
 • La normativa regula un dret irrenunciable per al consumidor o microempresa sobre la resolució del contracte en qualsevol moment i sense necessitat de cap mena de preavís amb efectes abans de transcorregudes 24 hores des de la recepció de la sol·licitud, tret que tingués serveis vinculats en vigor. La resolució és gratuïta tret que el contracte hagi estat en vigor menys de sis mesos. En aquest cas, el banc pot cobrar una comissió per aquesta resolució.

 

 

3.   Requisitos de seguridad más estrictos en los pagos electrónicos (autenticación reforzada del cliente)

La PSD2 ha hecho de la seguridad en los pagos electrónicos uno de sus ejes vertebradores. La norma prescribe la aplicación obligatoria de medidas y procedimientos de seguridad específicos en las operaciones de pago electrónicas, y en especial, en las que tienen lugar a distancia. Estas medidas y procedimientos se articulan en torno al concepto de "autenticación reforzada del cliente" (Strong Customer Authentication "SCA", por sus siglas en inglés).

 

En lo relativo a la seguridad en las operaciones de pago, la PSD2 se centra especialmente en las transacciones de carácter remoto realizadas a través de Internet. Este énfasis es una consecuencia directa del notable incremento que dichas transacciones, especialmente las realizadas por dispositivos móviles, han experimentado en los últimos años, impulsadas por el auge del comercio electrónico.

 

El requisito de realizar autenticación reforzada del cliente cuando se inicia una transacción de pago electrónico, consiste en la obligación de los proveedores de servicios de pago (PSPs) que emiten instrumentos de pago, de autenticar la identidad del ordenante, basándose en el uso de dos elementos de seguridad independientes (factores de autenticación) cada vez que éste realice un pago en un comercio físico o electrónico.

 

La autenticación reforzada del cliente se basa en el uso combinado de dos de los siguientes tipos de factores de autenticación:

 • Algo que solamente el ordenante conoce (CONOCIMIENTO); por ejemplo, una contraseña.
 • Algo que solamente el ordenante posee (POSESIÓN); por ejemplo, una tarjeta, un teléfono móvil.
 • Algo que el ordenante es (INHERENCIA); por ejemplo, un rasgo biométrico como la huella digital, el iris.

 

De esta manera, el PSP emisor del instrumento de pago puede estar seguro de que el ordenante es quien dice ser.

 

No obstante lo anterior, existen una serie de exenciones y excepciones legales que permiten no tener que pedir los dos factores de autenticación siempre, lo que beneficia la experiencia del usuario sin que por ello deje de ser seguro el pago.

 

Además, el requisito de SCA solo aplica cuando tanto el PSP del ordenante, como el PSP del comercio están en el Espacio Económico Europeo (EEE) por lo que los pagos con tarjetas emitidas fuera del EEE no están sometidos a SCA.

 

Por otro lado, se prevén una serie de situaciones en las cuales se permite que los PSPs emisores de instrumentos de pago no apliquen SCA, por considerarse de menor riesgo. Estas situaciones son: 

 • Pagos presenciales con tarjeta contactless por un importe inferior a 20€, hasta un máximo de 5 operaciones o un importe acumulado de 150€.
 • Pagos en internet por un importe inferior a 30€, hasta un máximo de 5 operaciones o un importe acumulado de 100€.
 • Pagos recurrentes, por la misma cuantía y al mismo comercio.
 • Pagos en terminales no atendidos de autopistas, peajes y parkings.
 • Pagos a los comercios de confianza del titular, indicados como tales a la entidad Emisora.
 • Algunos pagos corporativos.
 • Pagos en comercio electrónico con bajo riesgo de fraude.  

 

Los nuevos requisitos de SCA, ligados a los supuestos de exenciones y excepciones a su aplicación, suponen un cambio en la forma en que los usuarios de servicios de pago van a realizan sus compras.

 

No obstante lo anterior, cabe destacar, que si bien la autenticación reforzada de clientes entrará en vigor el 14 de septiembre de 2019, existe una moratoria para la aplicación de SCA en los pagos por internet, por lo que de momento en este tipo de operaciones los usuarios de servicios de pago no notarán cambios.

 

MÁS INFORMACIÓN: en las Preguntas Frecuentes de nuestra web se aclaran situaciones que se pueden dar debido a esta nueva regulación.

 

RECORDA:

 • Has de prendre mesures raonables de custòdia i ús de les teves credencials de seguretat i targetes. Et recomanem que consultis les mesures de seguretat que t’aconsellem per a les teves targetes i la Banca Digital d’Unicaja Banco.
 • En el momento de dar la autorización a un tercero para consultar tus cuentas te aconsejamos leer atentamente todas las condiciones y términos del servicio, así como que seas consciente de que al permitir el acceso a tus movimientos serás tú el que deja la responsabilidad del uso de tus datos en manos de ese tercero.

Informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris

Informació clàusula sòl

Informació sobre el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, sobre mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, de 21 de gener, amb entrada en vigor en la mateixa data; convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats el 31 de gener de 2017, BOE de 7 de febrer de 2017).

 

El propòsit d'aquest Reial decret llei és l'establiment de mesures que facilitin la devolució, quan sigui procedent, de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor persona física a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

 

Els clients de l'entitat amb el perfil indicat podran acollir-se a aquest Reial decret llei.

 

Servei especialitzat encarregat de la resolució de les reclamacions relacionades amb la clàusula sòl. 

 

L'entitat ha creat el següent servei especialitzat per tal de tractar les reclamacions rebudes que es troben dins de l'abast del Reial decret llei 1/2017:

 • Denominació: «Servei especialitzat "clàusula sòl" (RDL 1/2017)».
 • Adreça postal: C/ Ancla, núm. 2, 5a planta, 29015 Màlaga.
 • Adreça electrònica: secs.clausulasuelo@unicaja.es
 • Data d'entrada en funcionament: 21 de febrer de 2017.

 

Presentació de reclamacions

 

Les reclamacions, degudament signades, es presentaran a la sucursal de la qual el reclamant sigui client, o, si no és possible, a qualsevol de les sucursals obertes al públic de l'entitat.

 

L'entitat posa a disposició dels clients a la seva pàgina web i a les sucursals obertes al públic un formulari de sol·licitud.

 

Les reclamacions hauran de contenir, almenys, la següent informació i documentació:

 

Dades personals del client (i del representant, si s'escau): nom, cognoms, NIF i domicili. La representació del client conferida a un tercer haurà d'estar degudament acreditada.

 

Identificació del préstec objecte de la reclamació (CCC, disponible en qualsevol dels rebuts del préstec/crèdit hipotecari que origini la reclamació), i concreció de les qüestions sobre les quals es sol·licita el pronunciament del Servei especialitzat.

 

Un cop rebuda la reclamació, es justificarà la recepció a efectes del còmput dels terminis previstos en el Reial decret llei 1/2017.

 

L'aportació per part del client de determinada documentació juntament amb la sol·licitud, com l'oferta vinculant, FIPER, escriptura de préstec o crèdit, de subrogació o de novació, acords privats de modificació de condicions, etcètera, és voluntària, però podria agilitar l'anàlisi de la reclamació.

 

Tramitació

 

L'entitat, a través del Servei especialitzat, tindrà l'obligació de tramitar i gestionar les reclamacions formulades pels clients en l'àmbit del Reial decret llei. El termini màxim perquè el client i l'entitat arribin a un acord serà de tres mesos, a comptar des de la presentació de la reclamació. En cas que la reclamació es presenti abans del 21 de febrer de 2017, el termini de tres mesos començarà a comptar en aquesta data.

 

En el cas que l'entitat consideri que la devolució no és procedent, comunicarà al client les raons de la seva decisió.

 

Un cop rebuda la reclamació, l'entitat efectuarà un càlcul, quan sigui procedent, de la quantitat a retornar, i facilitarà al client, per mitjà de la seva sucursal, una comunicació desglossant aquest càlcul.

 

El client haurà de manifestar si està d'acord amb el càlcul. Si ho estigués, el client i l'entitat podran acordar mesures compensatòries diferents de la devolució de l'efectiu, un cop transcorreguts 15 dies a comptar de l'endemà de la data de recepció de la resolució de la seva reclamació.

 

Altra informació

 

El client i l'entitat no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l'objecte de la reclamació prèvia durant el temps en què aquesta es substanciï. Si s'interposés demanda amb anterioritat a la finalització del procediment i amb el mateix objecte que la reclamació, quan es tingui constància es produirà la suspensió del procés fins que es resolgui la reclamació prèvia.

 

En els procediments judicials en curs a l'entrada en vigor del Reial decret llei 1/2017 en què es dirimeixi una pretensió inclosa en el seu àmbit, exercida per un o diversos clients davant l'entitat, les parts de comú acord es podran sotmetre a aquest procediment, sol·licitant la suspensió del procés.

 

Les devolucions acordades podran tenir impacte fiscal i seran comunicades a l'Agència Tributària.

 

Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

 

Normativa de protecció del consumidor i sobre condicions generals de la contractació.

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

Protecció de l'usuari de serveis bancaris

 • Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

Normativa de transparència bancària

 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Ordre de 5 de maig de 1994 sobre transparència de les condicions financeres dels préstecs hipotecaris (disposició derogada, que pot resultar aplicable segons la data de formalització de l'operació de préstec/crèdit).
 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Circular número 8/1990, de 7 de setembre, a entitats de crèdit, sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela (disposició derogada, que pot resultar aplicable segons la data de formalització de l'operació de préstec/crèdit).

Cartell informatiu de l'IDEP

Si vols concertar un préstec hipotecari sobre un habitatge, tens dret a que se't lliuri un índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP), en el qual es relacionin tots els documents que t'han de subministrar de forma obligatòria fins a la seva formalització.

 

Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA de 16 de juny de 2016).

Bases de sorteigs

Pots descarregar-te en aquest enllaç les Bases del sorteig d'enquestes 2019.

Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de: mesurar el volum de visites de la pàgina web i les interaccions dels usuaris, elaborar perfils de comportament d'aquests usuaris i poder personalitzar la informació que l'usuari visualitza a la web. L'usuari podrà acceptar totes les cookies o rebutjar-les fent clic a l'enllaç "Canviar configuració".